Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uchwała Nr 396/LVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
Załącznik 1, 2. 
Załącznik 3, 4.
Głosowanie

Uchwała Nr 397/LVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. 
Załącznik nr 1.  
Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 398/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 399/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.
Głosowanie

Uchwała Nr 400/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
Załącznik Nr 1.  
Załącznik Nr 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 401/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. 
Załącznik nr 1. 
Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 402/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Paliwody z dnia 6 stycznia 2023 r., na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
Głosowanie

Uchwała Nr 403/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 13 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 404/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2023.
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 405/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2023.
Załącznik Nr 1 - Komisja Rewizyjna. 
Załącznik Nr 2 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
Załącznik Nr 3 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 
Załącznik Nr 4 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. 
Załącznik Nr 5 - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Załącznik Nr 6 - Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Głosowanie

Uchwała Nr 406/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Głosowanie

Uchwała Nr 407/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu  wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Głosowanie

Uchwała Nr 408/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Głosowanie

Uchwała Nr  409/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr 379/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 410/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 411/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 c.d
Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 412/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 413/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
Załącznik 1, 2.
 
Załącznik 3, 4, 5.
Głosowanie

Uchwała Nr 414/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
Załącznik 1.

Załącznik 2.
Głosowanie

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt