Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gmina Miasta Gostynina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Miasta Gostynina.

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji deklaracji: 2023-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • ponad 130 zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane,
 • wśród opublikowanych dokumentów istnieje ponad 40 plików PDF, które nie zawierają warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane,
 • w strukturze serwisu istnieje 68 podstron, których nazwa powtarza się i/lub nie posiada sensu poza kontekstem (którym są nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane,
 • na 5 podstronach w nieprawidłowy sposób użyto tabel - tabele będą sukcesywnie przebudowywane,
 • na 1 podstronie tabela nie posiada komórek sformatowanych jako nagłówek - tabela zostanie dostosowana,
 • na wielu podstronach występują "udawane" listy nienumerowane i numerowane - wykazy sukcesywnie będą formatowane jako listy,
 • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
 • strona zawiera materiały opracowane przez podmioty zewnętrzne, w tym administrację rządową i organizacje pozarządowe, które mogą nie być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-18.

 

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Świderska, rf@gostynin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 24 236 07 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Miasta Gostynina ul. Rynek 26

Budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze parteru, gdzie znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika Urzędu z I i II piętra. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W obrębie pasa drogowego, przed przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Budynek Ratusza oraz oficyna przy Ratuszu, ul. Rynek 1

Ratusz oraz pomieszczenia oficyny przy Ratuszu są dostępne dla osób na wózkach jedynie w obszarze parteru - na budynkach znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika Urzędu (do budynków prowadzą schody bez podjazdów). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W obrębie pasa drogowego w pobliżu budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Miasta, ul. Parkowa 22

Budynek jest dostępny dla osób na wózkach, do budynku prowadzi podest z podjazdem dla osób na wózkach. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia Urzędu znajdują się na parterze i są one dostępne dla osób na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

WŁĄCZNIK – najnowsza publikacja Integracji, przygotowana we współpracy ze Skanska – promuje architekturę uniwersalną, by zwiększyć dostępność przestrzeni publicznych i miejsc pracy.

http://www.integracja.org/wlacznik/

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wnioski i skargi (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.)

Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy (bez wykazania interesu prawnego czy faktycznego), ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu).

Kto i gdzie może złożyć wniosek

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnianie dostępności”.
Wniosek o zapewnianie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewniania dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne

Wniosek o zapewnianiu dostępności, powinien zawierać następujące dane:
    1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
    2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność:  cyfrową, architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną;
    3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
    4. wskazanie preferowanego sposobu zapewniania dostępności, jeżeli dotyczy.

Procedura

Zapewnianie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).
Jeżeli zapewnianie dostępności, w zakresie ww. nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności, to podmiot publiczny do którego kierowany jest wniosek – niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewniania dostępności (nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewniania dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewniania dostępu alternatywnego (o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.). Wówczas, w zawiadomieniu do wnioskodawcy podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności.

Dane podmiotu publicznego, do którego należy złożyć wniosek

Wniosek można składać osobiście lub za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

Odwołanie, tj. złożenie skargi

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności (wyczerpując ww. drogę administracyjną) – wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej ,,skargą”.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia:
    1. w którym upłynął odpowiednio termin:
       a. określony w art.31 ust.1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r. albo
       b. wskazany w powiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust.2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.; 
    2. otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust.3. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;
    3. skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnianiu dostępności, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;
    4. stronami postępowania wszczętego na skutek wniesienia skargi są: skarżący oraz podmiot publiczny, którego działalności dotyczy treść skargi;
    5. w przypadku stwierdzenia, że niezapewnienie dostępności w zakresie żądanym przez skarżącego nastąpiło na skutek naruszenia przepisów ustawy, Prezes Zarządu PFRON nakazuje podmiotowi publicznemu, w drodze decyzji – zapewnianie dostępności wraz z ich określeniem.

Postępowanie przed Prezesem Zarządu PFRON jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio podmiot publiczny, do którego adresowany jest wniosek.
    2) przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w danym podmiocie publicznym.
    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnianiu dostępności,
    4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062) 
    5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem,
    6) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
    7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt