Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Oferta Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Do wszystkich przedsiębiorców z regionu, a więc również tych działających na terenie powiatu gostynińskiego, jest adresowana pomoc publiczna, dystrybuowana przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy mikro, mali lub średni, zarówno polscy, jak i zza granicy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego CIT przyznawanego  na okres 12 lat  w wysokości:

 • dla dużego przedsiębiorstwa do 35% kosztów kwalifikowanych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa  do 45 % kosztów kwalifikowanych,
 • dla małego przedsiębiorstwa do 55% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc przyznawana jest z tytułu nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Nową inwestycją  w tym przypadku  jest:

 • założenie  nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych w przedsiębiorstwie,
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Rodzaje działalności wspierane przez ŁSSE to: działalność produkcyjna, nowoczesne usługi dla biznesu (IT, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, architektoniczno-inżynierskie, specjalistycznego projektowania i inne), usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Ze szczegółami wsparcia można zapoznać się:
- telefonicznie: 42 676 27 53  lub  42 676 27 54 .
- mailowo: info@sse.lodz.pl
- lub poprzez stronę internetową: www.sse.lodz.pl.

 • LSSE

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku przyjęta

Wychodząc naprzeciw tworzeniu korzystnych warunków dla przedsiębiorców działających na terenie Gostynina, na sesji Rady Miasta (16.10.17r.) przyjęta została uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe. Uchwała ma przyciągnąć potencjalnych inwestorów oraz pobudzić przedsiębiorczość w Gostyninie.
Dokument zakłada, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości na okres 3 lat podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie to stanowi regionalną pomoc inwestycyjną przyznaną na inwestycję początkową tj. związaną m.in. z założeniem nowego zakładu i zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu poprzez jego rozbudowę. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości podatnik nabędzie z dniem złożenia pisemnego zgłoszenia.
Uchwała przewiduje również wyłączenia zwolnień tj. przypadki w których uchwały tej nie będzie można stosować w stosunku do:
- podatników, którzy na terenie Gminy Miasta Gostynina zalegają z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz z opłat z tytułu wieczystego użytkowania
- inwestycji związanej z nabyciem, budową oraz rozbudową nieruchomości przeznaczonych na stacje paliw, hotele lub podobne obiekty zakwaterowania, usługi gastronomiczne, banki, działalność finansową lub ubezpieczeniową, działalność handlową detaliczną, hurtową oraz w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe, niewątpliwie stanowić będą zachętę dla przedsiębiorców do realizowania nowych inwestycji na terenie naszego miasta, a także spowodują zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności.

Link do uchwały  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_325.pdf

 • Fundusze Europejskie (1).jpg
 • Fundusze Europejskie (2).jpg
 • Fundusze Europejskie (3).jpg
 • Fundusze Europejskie (4).jpg
 • Fundusze Europejskie (5).jpg

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zaprasza przedsiębiorców do współpracy

W dniu 13 stycznia 2016 roku Pan Krzysztof Izmajłowicz Prezes IGRP oraz Pan Krzysztof Olczyk Wiceprezes IGRP w imieniu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego zawarli porozumienie na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta Gostynina z Burmistrzem Miasta Gostynin Panem Pawłem Kalinowskim. Zawarte porozumienie ma na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw służących ochronie interesów gospodarczych przedsiębiorców, rozwojowi gospodarczemu miasta oraz promocji potencjału lokalnej przedsiębiorczości.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zrzeszająca na tę chwilę ok. 100 firm zaprasza gostynińskich przedsiębiorców do włączenia się w inicjatywy przez nią podejmowane. 

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą IGRP, która dostępna jest na stronie internetowej IGRP: www.igrp.com.pl

Strategia Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016-2025

Szanowni Mieszkańcy,

zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016-2025, która została przyjęta przez Radę Miejską w Gostyninie dnia 8 marca 2016 r.

Prace nad strategię obejmowały, m.in. konsultacje społeczne przeprowadzone w dniach 14.01.2016 r. i 11.02.2016r., które przyczyniły się do lepszego przygotowania treści zawartych w dokumencie.

Strategia będzie przydatna nie tylko dla pozyskiwania środków zewnętrznych, ale powinna stanowić dokument ponad kadencyjny, określający kierunki, cele i działania na kilkanaście lat, wymagający okresowej aktualizacji oraz ciągłego podnoszenia jakości.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt