Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zmiana dni funkcjonowania PSZOKu

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od 1 stycznia 2024 r. ulegają zmianie dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 36 w Gostyninie.

PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 - 18.00 oraz  w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 - 14.00 (za wyjątkiem dni wolnych od pracy).

Informacja dla podmiotów wpisujących się do RDR o konieczności wpisu do rejestru BDO czy aktualizacji wpisu

Przedsiębiorco!

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w Gminie Miasta Gostynina, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ZMIANY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2023 r.

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022  r., poz. 1297 ze zm.), uchwałą Nr 378/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada  2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dokonano zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i przedstawiają się następująco:
32,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
64,00 zł. - podwyższona miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane / niesegregowane ) lub kolejnej zmiany stawki.

Numer konta na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:

51 1020 1592 0000 2102 0306 8673


Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie tj. płatność do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE DOTYCZĄCE PODWYŻKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kolejna podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Płaciliśmy 26 zł za osobę miesięczne za odpady segregowane. Będziemy płacić 32 zł. Z uwagi na kończący się z dniem 31 grudnia 2022 r. termin umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów tut. Urząd przeprowadził procedurę przetargową celem wyłonienia nowego wykonawcy usług. W efekcie zaoferowana cena wzrosła w stosunku do aktualnie obowiązującej. Wzrost cen warunkowany jest zwiększeniem kosztów pracy, energii, paliwa, a także problemami ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów.
Miesięczne koszty jakie musimy ponieść za w/w usługę uzależnione są od faktycznej ilości (masy) wyprodukowanych i odebranych odpadów. W roku 2020 wytworzone zostały 5482 tony odpadów, w 2021 roku 6038 ton, a w roku 2022 do listopada już 5712 ton.
Stąd wniosek: mniej produkujemy...mniej płacimy!
Tylko w zeszłym roku miasto dopłaciło do wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponad pół miliona złotych, które można by przeznaczyć na inne zadania służące poprawie jakości życia mieszkańców.
Ustalone nowe stawki opłat mimo wszystko nie zabezpieczą w 100% kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

KONTROLA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od 1 października 2022 roku w związku art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.) upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta będą przeprowadzali kontrole w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Na podstawie z art. 3 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą  zobowiązany jest do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z uprawnionym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej https://umgostynin.bip.org.pl/id/2048) oraz do ich udokumentowania poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m. in.: szkoły, domy kultury, biblioteki, zakłady usługowe i rzemieślnicze, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, itp. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

Przypominamy, że brak aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą będzie skutkować dla przedsiębiorcy:                                               
−  nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy);                       

− wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną  (art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

  • pojemniki na śmieci

Zwolnienie z części opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 139/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy zadeklarują posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł od mieszkańca za miesiąc.

W związku z tym wszystkich właścicieli nieruchomości zainteresowanych możliwością skorzystania ze zwolnienia zapraszamy od dnia 1 lutego 2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina, pokój 207, w celu wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i skorzystania z ulgi.

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), uchwałą Nr 199/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dokonano zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. i przedstawiają się następująco:
26,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
52,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/niesegregowane) lub kolejnej zmiany stawki.
UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie numer konta na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

51 1020 1592 0000 2102 0306 8673

Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie tj. płatność do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ZMIANY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 KWIETNIA 2019r.

 

         Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018  r., poz. 1454 ze zm.), uchwałą Nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dokonano zamiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

         Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r. i przedstawiają się następująco:

11,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

21,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane / niesegregowane ) lub kolejnej zmiany stawki.

 

         Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie tj. płatność do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

                                                                                       Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                         Paweł Witold Kalinowski

 

 

Segregacja odpadów na terenie Gminy Miasta Gostynina

  • Zasady segregacji

Zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dniu 10 października 2023 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą PREZERO Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock.

 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

W związku z powyższym apelujemy o dokładne zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dni odbioru. Przede wszystkim prosimy o nie sugerowanie się dotychczasowymi terminami.

 

Opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

 

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Gostynina w zakładce gospodarka odpadami: https://www.gostynin.pl/523,harmonogram

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 18 Stycznia

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż od 1 stycznia 2024 r. ulegają zmianie dni otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 36 w Gostyninie.

PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 - 18.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 - 14.00 (za wyjątkiem dni wolnych od pracy).

Informacja dla mieszkańców

Urząd Miasta Gostynina przypomina, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do  Burmistrza Miasta Gostynina deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni:

  • od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Powyższe można dokonać w tut. Urzędzie przy ul. Rynek 26 pok. 207 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30 i piątek 7.30-14.30

Wszelkich informacji w tej tematyce udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr tel. 24 236-07-38.

Deklaracja do pobrania w Urzędzie Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.

 

Zawiadomienie o kontroli właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Gmina Miasta Gostynina informuje, że od 1 października 2021 r. rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. 
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów.
Każdy pracownik prowadzący kontrolę będzie posiadał aktualną legitymację pracownika Urzędu oraz  upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości,  będzie zobowiązany okazać. W trakcie kontroli, pracownicy za zgodą właściciela nieruchomości będą wykonywali dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Właściciel nieruchomości po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół.
Właścicielowi nieruchomości korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów a który:
- nie posiada kompostownika przydomowego lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
- uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza Miasta Gostynina osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów ze stanem faktycznym,

na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych  przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 6k ust. 4c ustawy jw.).

 

KOMPOSTOWANIE - jak zacząć?

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

     Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.

     Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych      tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

     Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów i roślin kwitnących, których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

  • logo NFOŚiGW
  • logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  • odpady

Bezpłatne szkolenie "Opłaty za korzystanie ze środowiska"

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność wymagającą pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenie dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”.
Ideą spotkania jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr - BDO) i baza BDO. Trenerami prowadzącymi spotkanie będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.
Szkolenie jest bezpłatne!
Data i miejsce szkolenia.
7 grudnia 2023 r. - w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock (sala konferencyjna – na parterze).
Szczegółowe informacje wraz z programem znajdują się na stronie www.mazovia.pl w zakładce Komunikaty - „Szkolenie: Opłaty za korzystanie ze środowiska”, link bezpośredni:
https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/szkolenie-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt