Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uchwały 2021

Uchwała Nr 221/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.
Głosowanie

Uchwała Nr 222/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1, 2.   
Załącznik 3,4.
Głosowanie

Uchwała Nr 223/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik 1. 
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 224/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 225/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.
Głosowanie 

Uchwała Nr 226/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia "Polska Wolna od GMO" za niezasługującą na uwzględnienie.
Głosowanie

Uchwała Nr 227/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Głosowanie

Uchwała Nr 228/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021.
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 229/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021.
Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie" oraz nadania jej statutu.
Głosowanie

Uchwała Nr 231/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.
Głosowanie

Uchwała Nr 232/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.
Załącznik nr 1. 
Załącznik nr 1 c.d.   
Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 233/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1, 2.   
Załącznik 3, 4, 5.
Głosowanie

Uchwała Nr 234/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik nr 1. 
Załącznik  nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 235/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25  marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2021.
Głosowanie

Uchwała Nr 236/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Piece i Kominki" w Zdunach na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 237/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych.
Głosowanie

Uchwała Nr 238/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1,2.  
Załącznik 3, 4 5, 6.
Głosowanie

Uchwała Nr 239/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik 1. 
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 240/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.  
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 241/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2021 rok.
Załącznik.
Głosowanie

Uchwała Nr 242/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2021.
Głosowanie

Uchwała Nr 243/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 244/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.
Głosowanie

Uchwała Nr 245/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Gostynina.
Statut Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 246/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.Załącznik 1, 2
Załącznik 3, 4, 5, 6, 7.
Głosowanie 

Uchwała Nr 247/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik nr1. 
Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 248/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
Załącznik.

Uchwała Nr 249/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Przedszkola nr 1 w Gostyninie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie.

Uchwała Nr 250/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Załącznik nr 1.  
Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 251/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik nr 1, 2.  
Załącznik nr 3, 4, 5, 6, 7.

Uchwała Nr 252/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 253/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 207/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2021 rok.

Uchwała Nr 254/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik  nr 1, 2.
Załącznik nr 3.
Głosowanie

Uchwała Nr 255/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik nr1. 
Załącznik nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 256/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania.
RAPORT.
Głosowanie

Uchwała Nr 257/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2020 rok.
Głosowanie

Uchwała Nr 258/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Głosowanie

Uchwała Nr 259/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce drogowej nr ewid. 4011/4 zlokalizowanej wzdłuż drogi gminnej publicznej ul.Broniewskiego, oraz ustalenia jej przebiegu.
Załącznik graficzny.
Głosowanie

Uchwała Nr 260/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie oraz nadania imienia Oddziałowi dla dzieci i młodzieży - Bibliotece dla dzieci i młodzieży.
Głosowanie

Uchwała Nr 261/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Jędrzeja Kałka na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 262/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załączniki 1, 2.  
Załączniki 3, 4, 5.
Głosowanie

Uchwała Nr 263/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik 1
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 264/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1, 2.
Załącznik 3, 4.
Głosowanie

Uchwała Nr 265/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 266/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 1 września 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1, 2.
Załącznik 3, 4, 5.
Głosowanie

Uchwała Nr 267/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 1 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2
Głosowanie

Uchwała Nr 268/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2021/2022.
Głosowanie

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania imienia treningowemu boisku piłkarskiemu, położonemu na Stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.
Głosowanie

Uchwała Nr 270/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka "Gostynińskie becikowe".
Głosowanie

Uchwała Nr 271/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 272/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 273/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
Głosowanie

Uchwała Nr 274/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Marii Gruchot na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. |
Głosowanie

Uchwała Nr 275/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1, 2.   
Załącznik 3, 4.
Głosowanie

Uchwała Nr 276/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik Nr 1.  
Załącznik Nr 2.
Głosowanie

Uchwała Nr 277/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.
Głosowanie

Uchwała Nr 278/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wystąpienia  z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy części miasta Gostynina: Pagórek.

Uchwała Nr 279/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 59/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 389/36 położonej w Gorzewie przy ul. Kruk.

Uchwała Nr 280/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 281/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 282/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Uchwała Nr 283/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr 284/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik nr 1, 2.  
Załącznik nr 3.

Uchwała Nr 285/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik nr 1.  
Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 286/XL/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Uchwała Nr 287/XL/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2022.
Załącznik.

Uchwała Nr 288/XL/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr 289/XL/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.

Uchwała Nr 290/XL/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1,2.  
Załącznik 3, 4, 5, 6.

Uchwała Nr 291/XL/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Załącznik 1.  
Załącznik 2.

Uchwała Nr 292/XL/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Ewy Justyńskiej na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 293/XL/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 294/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 295/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Gostyninie.

Uchwała Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2022.

Uchwała Nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik nr 1
załącznik nr 2.

Uchwała Nr 298/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie.

Uchwała Nr 299/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr 134/XVII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Uchwała Nr 300/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 301/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej na 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć.

Uchwała Nr 302/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Gostynina uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 303/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie.

Uchwała Nr 304/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 305/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
Załącznik 1,2.  
Załącznik 3.

Uchwała Nr 306/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2021-2034.
Załącznik 1.
Załącznik 2.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt