Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uchwały 2018

Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 2/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

Uchwała Nr 3/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

Uchwała Nr 4/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie określenia liczby i nazwy komisji stałych.

Uchwała Nr 6/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Uchwała Nr 7/II/201Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Uchwała Nr 9/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała Nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Uchwała Nr 14/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Uchwała Nr 15/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Uchwała Nr 16/II/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości. 

Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej na rzecz Gminy Miasta Gostynina. 

Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. 
Załącznik 1,

Załącznik 2.

Uchwała Nr 21/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

Uchwała Nr 22/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

Uchwała Nr 23/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała Nr 24/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr409/LXXIX/2018 Rady Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 25/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

Uchwała Nr 26/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 
Załącznik 

Uchwała Nr 27/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Uchwała Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. 

Uchwała Nr 29/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Uchwała Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina. 

Uchwała Nr 31/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. 
Załącznik 1, 2.

Załącznik 3,4. 

Uchwała Nr 32/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 .
Załącznik 1.

Załącznik 2. 

Uchwała Nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka "Gostynińskie becikowe". 

Uchwała Nr 34/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.

Uchwała Nr 35/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2019 rok.

Uchwała nr 36/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. 
Załącznik 1, 2
.
Załącznik 3,4. 

Uchwała Nr 37/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. 
Załącznik 1.
Załącznik 2. 

Uchwała Nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2019. 

Uchwała Nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035. 
Załącznik 1
.
Załącznik 2

Uchwała Nr 40/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie.

Uchwała Nr 41/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania Radnego w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt