Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej

Przedstawiamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz uchylenia zarządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych
ogrodów działkowych oraz uchylenia zarządzenia w sprawie określenia
wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji
celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z
wykorzystania dotacji.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) oraz Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina za zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co następuje:
§ 1
1. Ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Miasta Gostynina dla rodzinnych ogrodów działkowych w Gostyninie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r.
1) Ustala termin składania wniosków do 30 sierpnia 2018 roku.
§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchylam zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt