Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu Współpracy.

 1. Cel i zasięg terytorialny konsultacji
  Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Gostynina.
 2. Przedmiot konsultacji
  Przedmiotem konsultacji jest „Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
 3. Termin przeprowadzenia konsultacji
  Konsultacje trwają od 22 do 27 listopada 2023r.
 4. Forma konsultacji
  Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu. Do wyżej wymienionej informacji załączony jest projekt Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 wraz z formularzem konsultacji.

  Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w następujący sposób:
  • Przesłać drogą elektroniczną na adres: paulina.toruniewska@gostynin.pl;
  • Przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do Urzędu;
  • Dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

  Uwagi i opinie, które wpłyną po 27 listopada 2023 r. nie będą rozpatrywane.
  Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Gostynina w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas  konsultacji nie są wiążące. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt