Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej

ZARZĄDZENIE NR 86/2024
Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie
Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 531) zarządzam, co następuje:
§ 1
1.Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie, ul. gen. J. Bema 23, 09-500 Gostynin.
2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.
§ 3
Informację o ogłoszeniu  konkursu zamieszcza się:
1.    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Gostynina;
2.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina; 
3.    w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie;
4.    w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
§ 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                    do zarządzenia nr 86 /2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  11 czerwca 2024 r.

 

Burmistrz  Miasta  Gostynina

 

ogłasza  konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego   

w Gostyninie,  ul. gen. J. Bema 23

 

1.   Do  konkursu  może  przystąpić  osoba,  która  spełnia   wymagania  określone:

w §1 ust. 1 i §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
4 grudnia 2019 roku w sprawie  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.
(Dz. U z 2024 r., poz. 793).

 

2.   Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2023 r., poz. 531) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)   uzasadnienie  przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania  i rozwoju szkoły;

 

2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

3)   oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 

4)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

 

5)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

6)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz.U. z 2021 r., poz. 672 ze zm.), lub kopię świadectwa, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2024 r. poz. 769 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;

 

7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;

 

8)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

9)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

10)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2024 r., poz. 104 ze zm.);

 

11)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust.3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2024 r.,  poz. 273 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły  urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

 

12)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

 

13)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 

14)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela
(Dz. U. z 2023r., poz. 984 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.), - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela
akademickiego;

 

15)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;

16)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 178
ze zm.).

3.  Oferty   należy  składać   w   zamkniętych   kopertach   z   podanym  adresem   zwrotnym
i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie”.                                                                                                                                                         
w terminie do dnia 8 lipca do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta w Gostyninie, ul. Rynek 26,

     tel. 24 236 07 10.

    Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.

     Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Szkół i Przedszkoli (MZESiP) z siedzibą w Gostyninie, przy ul. Polnej 36.

 

Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób:

a)    poprzez e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl

b)    telefonicznie: (24) 235 32 00 ,

c)    listownie: ul. Polna 36, 09-500 Gostynin.

 

 

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt