Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ekodoradca - nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Gostynina: ekodoradca

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie: wyższe minimum pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o preferowanym profilu z zakresu: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, energetyki, budownictwa, OZE, chemii, fizyki, zarządzania,
  administracji;
 5. 3-letni staż pracy;
 6. biegła znajomość obsługi komputera;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. przygotowanie indywidualnego planu działania (wraz z harmonogramem);
 2. wsparcie realizacji programu ochrony powietrza i „uchwały antysmogowej” dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Miasta Gostynina;
 3. opracowywanie, aktualizacja i realizacja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza m.in. program ograniczania niskiej emisji (PONE), plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN), diagnoza ubóstwa energetycznego
 4. inicjowanie działań służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Miasta Gostynina;
 5. doradztwo mieszkańcom Gminy Miasta Gostynina obejmujące efektywne sposoby ograniczenia emisji i źródeł finansowania; wykonywanie w miarę możliwości świadectwa charakterystyki energetycznej budynków;
 6. wsparcie mieszkańców Gminy Miasta Gostynina w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia oraz pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację;
 7. wykonywanie badań kamerą termowizyjną budynków;
 8. kontrola palenisk i pomoc w osiąganiu założeń POP, Planu działań krótkoterminowych oraz uchwał i strategii lokalnych i regionalnych, w tym stworzenie i stosowanie procedur przeprowadzania kontroli palenisk, wdrożenie i stosowanie instrukcji poboru prób do badań;
 9. organizacja wydarzeń informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza;
  prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, opracowanie i przekazanie do publikacji w mediach społecznościowych oraz na miejskich stronach internetowych materiałów informacyjno-edukacyjnych; opracowanie ulotek/broszur informacyjnych;
 10. bieżąca współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziałem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych bądź ewentualnie powołanym na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” zespołem, innymi organami administracji publicznej, lokalną prasą/telewizją, organizacjami pozarządowymi, Policją, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe tj. WFOŚiGW, NFOŚiGW itp.;
 11. prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, w tym m.in. opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań;
 12. planowanie i monitorowanie budżetu Gminy w projekcie pn. „Mazowsze bez smogu”;
 13. stała i ścisła współpraca z Beneficjentem Koordynującym;
 14. przygotowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań przewidzianych w projekcie pn. „Mazowsze bez smogu”;
 15. udział w szkoleniach;
 16. monitorowanie realizacji wskaźników projektu pn. „Mazowsze bez smogu”.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, Biuro Organizacyjne Burmistrza, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista - ekodoradca w terminie do dnia 06 maja 2024 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt