Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Żeromskiego

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. Żeromskiego. Działka: 5543, o powierzchni: 473 m. kw., przy ul. Żeromskiego, PL1G/00011907.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 155/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku, teren działki wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana w północnej części osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy utwardzonej ulicy miejskiej – ul. Żeromskiego. Ma kształt prostokąta, jeden z krótszych boków przylega do ulicy. Przez środek części działki przebiega podziemny
kabel elektroenergetyczny średniego napięcia, zasilający odbiorców prądu na osiedlu.
W związku z ograniczeniami związanymi z przebiegiem podziemnego przewodu elektroenergetycznego w środkowej części działki – w przypadku zlokalizowania budynku w centralnej części działki przewód musi zostać przeniesiony na inne miejsce lub musi nastąpić przebudowa linii SN.

Cena wywoławcza wynosi 33.000,00 zł + obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2024 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 22.05.2024 r. (włącznie) na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg. Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Gostynin, dnia 23.04.2024 rok

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt