Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Program Ochrony Środowiska

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Jest to dokument strategiczny, który stanowi istotny element długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Jego celem jest określenie działań ograniczających poziom hałasu w środowisku, a tym samym poprawa klimatu akustycznego i jakości życia mieszkańców województwa poprzez ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z hałasem.

Opracowanie stanowi kompleksowe podsumowanie stanu klimatu akustycznego na terenie województwa mazowieckiego wraz z określeniem działań naprawczych, które powinny zostać zrealizowane w trakcie obowiązywania tego dokumentu oraz obszarów, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu kolejnych inwestycji.

W celu przybliżenia Państwu oraz mieszkańcom województwa głównych założeń programu zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne. Podczas spotkania zostanie wygłoszona prezentacja dotycząca dokumentu, omówione zostaną kwestie zaproponowanych działań naprawczych mających na celu poprawę klimatu akustycznego na terenie województwa mazowieckiego, a także obowiązki wynikające z realizacji programu. W trakcie spotkania będą obecni przedstawiciele firm z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie programu. Będzie możliwe zadawanie pytań i dyskusja na temat programu.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. Ponadto będzie ono transmitowane na żywo z możliwością uczestniczenia online oraz zadawania pytań na czacie za pomocą aplikacji Microsoft Teams poprzez link: Dołącz do spotkania - Konsultacje POH Mazovia. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie www.bip.mazovia.pl, www. mazovia.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Serdecznie zapraszamy Państwa, pracowników zajmujących się ochroną środowiska oraz mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu.

Ze względu na chęć dotarcia z powyższą informacją do jak największej liczby osób, zwracamy się o poinformowanie mieszkańców Państwa miasta/gminy poprzez upublicznienie informacji (w załączeniu) o terminie i miejscu spotkania w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego w Państwa urzędzie oraz na stronie internetowej.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Marcin Podgórski

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Cięszczyk

Telefon: 22 35 63 863

agnieszka.cieszczyk@mazovia.pl

Ewelina Wilczewska

Telefon: 22 59 79 458

ewelina.wilczewska@mazovia.pl

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt