Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu 27 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXXII sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji w Gostyninie.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:
1) informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2023;
2) informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2023;
3) informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2023;
4) informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2023.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022 – 2025, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie nie na lata 2023-2025” za rok 2023.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2024-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku, w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.
14. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt