Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przedłużony termin na ławników sądowych

Informujemy, że termin składania kandydatur w wyborach uzupełniających na ławników sądowych został wydłużony do 20 marca 2024 rok.

Uprzejmie informujemy, że z z uwagi na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku, Rada Miejska w Gostyninie dokona uzupełnienia listy ławników tegoż sądu w trybie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm., zwanej dalej usp).

Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy Działu IV Rozdziału 7 usp. Informujemy, że do 29.02.2024 r. można składać kandydatury na ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat dołącza dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Zgodnie z art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Zgodnie z art. 162 § 10 Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. 212, (poniedziałek 7.30 – 15.30; wtorek 7.30 – 16.30; środa i czwartek 7.30 – 15.30 oraz piątek 7.30 – 14.30).
Tel. 24/ 236-07-16.

Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.gostynin.pl. oraz na stronie BIP umgostynin.bip.org.pl

Załączniki znajdują się pod linkami:

https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/karta.pdf?20240206161938

https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/oswiadczenie_20240206142633.pdf?20240206154355

https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/oswiadczenie_xx.pdf?20240206162230

https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/lista_xx.pdf?20240206162308

Całość znajduje się pod linkiem:

https://umgostynin.bip.org.pl/id/5491

 

 • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt