Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wychowania przedszkolnego

ZARZĄDZENIE Nr 9/2024

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia  30 stycznia 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz uchwały nr 135/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025”.

2. Informację o rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostyninie,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 9/2024

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 30 stycznia 2024 r.

 

 Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025

Wykaz oferentów wyłonionych w konkursie, którym zostanie zlecone zadanie publiczne:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta

Deklarowana liczba miejsc dla dzieci

w oddziałach ogólnodostępnych
i specjalnych

1

Instytut Edukacji, Rozwoju

 i Terapii sp. z o.o.

09-500 Gostynin,

ul Wojska Polskiego 22

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

09-500 Gostynin ul. Wojska Polskiego 22

57

 

Uzasadnienie

 Burmistrz Miasta Gostynina ogłosił otwarty konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach. W wyznaczonym terminie wpłynęła do Urzędu Miasta Gostynina jedna oferta. Oferta została oceniona  pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w tym celu komisję konkursową.
Po zapoznaniu się z wynikami prac w komisji przedstawionej w protokole z posiedzenia komisji stwierdzam, że oferent spełnił warunki określone w regulaminie - stąd zarządzenie jest zasadne.

  • herb

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt