Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina

Gostynin, 2023.11.23.

IGP.  6730.51.2023

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

            Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 a w zw. z art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji o warunkach zabudowy dotyczący sprawy z wniosku Państwa Katarzyny i Marcina Bryłka  z dnia 27.09.2023 r. (uzupełniony dnia 12.10.2023 r.) w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części obiektu w zakresie podziału lokalu usługowego nr 10 na dwa odrębne lokale usługowe na terenie części działki o nr ew. 3108/8 przy ul. 3-go Maja w Gostyninie, został przesłany, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem uzyskania wymaganego uzgodnienia od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zarządcy drogi .

        Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 23.11.2023 r.

Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                Oryginał podpisał:                                                                                           

 

 Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Kalinowski

  • logo miasta Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt