Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

29 listopada br. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3.       Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4.       Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o realizacji zadań w okresie od grudnia 2022 do grudnia 2023.

5.       5. Informacja Burmistrza Miasta o zrealizowanych w okresie od grudnia 2022 do grudnia 2023 programach prozdrowotnych i profilaktycznych.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 377/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023–2025.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 5 w Gostyninie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gostyninie.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr 134/XVII/2019  w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po­żytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz  szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

18.   Informacja o wymiarze podatku rolnego i leśnego na 2024 rok.

19.   Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.

20.   Przyjęcie protokołu z LXV, LXVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

21.   Sprawy różne.

22.   Zamknięcie obrad.

  • sala konferencyjna

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt