Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady LXIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie
   
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.    Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu deba¬ty nad raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina:
    1)    przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2022 przez Burmistrza Miasta;
    2)    debata nad raportem z uwzględnieniem wystąpień przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej, radnych oraz mieszkańców;
    3)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok budżetowy 2022 z uwzględnieniem:
    1)    rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego,
    2)    przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego,
    3)    przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem,
    4)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
    5)    przedstawienia opinii innych komisji Rady dotyczących wykonania budżetu,
    6)    dyskusji o wykonaniu budżetu,  
    7)    podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok,
    8)    podjęcia uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gostynina.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Gostynina innym instrumentem płatniczym. 
8.   Podjęcie uchwały uchylająca Uchwałę Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
9.   Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera z dnia 19 maja 2023 r. na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 28 maja 2023 r. na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. 
13. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

  • sesja RM

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt