Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Gostynińskiego

W terminie od 22 maja 2023 r. do dnia 1 czerwca 2023 r. na terenie Powiatu Gostynińskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Głównym celem kwalifikacji jest określenie psychofizycznej zdolności do czynnej służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form czynnej służby wojskowej oraz przeniesienia do rezerwy – po uprawomocnieniu się orzeczenia określającego zdolność.
UWAGA!
Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gostyninie w 2023 roku jest Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie , ul. Polna 39, (wejście drugie - środkowe do budynku szkoły od ulicy Polnej).
Zgodnie z rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r., do powiatowej komisji lekarskiej w 2023 roku będą musieli stawić się:
- mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
- mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby, które w latach 2021 i 2022 - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami;
- kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny. Chodzi o kierunki: lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej ratownictwa medycznego;
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. otrzyma od wójta, burmistrza imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może być wskazana godzina stawienia się.
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
UWAGA! W tym roku po raz pierwszy nie będą wydawane książeczki wojskowe.
Dokument ten będą otrzymywać wyłącznie ci, którzy chcą i będą pełnić służbę wojskową. Do tej pory ten dokument przysługiwał każdej osobie po zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną - dotyczącą okresu ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.
Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN:
LP.         NAZWA GMINY         TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
1            Miasto Gostynin               22, 23, 24.05.2023 r.
2           Gmina Gostynin                25, 26, 29.05.2023 r.
3           Gmina Pacyna                  30.05.2023 r.
4           Miasto i Gmina Sanniki     30, 31.05.2023 r.
5           Gmina Szczawin Kośc.     31.05.2023 r.
Kobiety 01.06.2023 r.
Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:
- kategoria A – zdolny(a) do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej a także zdolność do odbywania służby zastępczej,
- kategoria B – czasowo niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju, w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolości do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
- kategoria D – niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
- kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W przypadku, gdy komisja lekarska, po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, badaniom specjalistycznym, obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe.
W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności!


Powiatowa Komisja Lekarska
w Gostyninie

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt