Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Organizacja dyżurów w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i pkt. przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym w 2023 r.

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
oraz w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w okresie wakacyjnym w 2023 r.

Przedszkole, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w szkole podstawowej jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli, dyrektorów szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne, uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych placówek.

Przerwy w działalności placówek oświatowych w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem pracowników do urlopu wypoczynkowego.

W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z zarządzeniem nr 33/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina na rok szkolny 2022/2023, oraz w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” będzie organizowana w terminach (zamieszczone w załączniku).

I. Zasady ogólne

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina, zgodnie z ustalonymi terminami przerw
  w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w zarządzeniu nr 33/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2023 r.

Ww. dyżur wakacyjny jest również organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”.

 1. W związku z rozbudową Przedszkola nr 4 i planowanym remontem kuchni w przedszkolu, dyżur wakacyjny w ww. przedszkolu nie będzie organizowany. Rodzice dzieci z Przedszkola nr 4, którzy są chętni zapisać swoje dzieci na dyżur wakacyjny mogą to zrobić w pozostałych placówkach pełniących dyżur wakacyjny. Przy czym zapisać na dyżur wakacyjny można dziecko wyłącznie do jednej placówki na terenie miasta Gostynina.

 2. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych placówek w okresie dyżuru wakacyjnego, w tym
  o ilości miejsc w placówce w okresie wakacji podejmuje dyrektor
  uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego funkcjonującego
  w szkole podstawowej z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
  w ww. placówkach.

 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującej placówki oświatowej kierując się zasadą pierwszeństwa przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.

II. Karta zgłoszenia

1. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

 1. wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danej placówki oświatowej w terminie od 15 maja 2023 r.
  do 31 maja 2023 r.

 2. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/opiekunowie prawni mogą pobierać ze strony internetowej danej placówki lub w jej siedzibie.

2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówce oświatowej odbywa się zgodnie ze statutem
i
możliwościami organizacyjnymi danej placówki.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt