Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Budżet miasta na 2023 r. został przyjęty

Radni Rady Miejskiej przyjęli wczoraj (29 grudnia 2022 r.) uchwałę budżetową na 2023 r. Za podjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 radnych, Pan Stanisław Wróblewski wstrzymał się od głosu, dwóch radnych było nieobecnych (Stanisław Lewandowski, Katarzyna Bryłka).

Dochody budżetu miasta ustalono na łączną kwotę 88.515.597,00 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie: 75.048.133,00 zł,
 • dochody majątkowe w kwocie: 13.467.464,00 zł.

Wydatki stanowią łączną kwotę 95.080.123,64 zł, w tym są to:

 • wydatki bieżące w kwocie 73.024.183,00 zł,
 • wydatki majątkowe w kwocie 22.055.940,64 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.564.526,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 • z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 532.033,64 zł,
 • z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.032.493,00 zł.

Największe wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć m.in. takich jak:

 • 7.866.843,64 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”. W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana, umowa z wykonawcą została zawarta w marcu 2022 roku, zakończenie robót przewidziane jest w III kwartale 2023 roku. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o część parterową, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych. W 2023 roku przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 6.724.000,00 zł, na podstawie Promesy inwestycyjnej oraz z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 532.033,64 zł, oraz środków własnych w wysokości 610.810,00 zł;

 • 8.858.359,00 zł – na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”. W 2021 roku opracowana została dokumentacja budowlana obejmująca przebudowę widowni, sceny, holu i garderób oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2023 roku wydatki na modernizację pokryte zostaną w części z Rządowego Funduszu „Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych” w kwocie 4.200.000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania i końcowa płatność ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” przewidziane jest w I kwartale 2024 r.;

 • 2.000.000,00 zł – na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Prezes Zarządu MPK od kilku lat podejmuje działania mające na celu przebudowę i modernizację ww. obiektu: pozyskał pożyczkę preferencyjną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zadania, wyłonił w drodze przetargu Inżyniera Kontraktu na sprawowanie nadzoru. We wrześniu 2022 roku ogłoszony został II przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie prowadzone są procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023-2025, całkowity koszt zostanie ustalony po wyborze oferenta. Planowane stopniowe dokapitalizowywanie spółki MPK w Gostyninie poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego ma zostać przeznaczone na wkład własny Spółki w przebudowę oraz modernizację oczyszczalni ścieków i spożytkowane bezpośrednio na proces budowlany. Sposób wydatkowania tychże środków przez Spółkę, Miasto będzie kontrolowało i egzekwowało w ramach przysługujących mu na podstawie kodeksu spółek handlowych uprawnień właściciela (w tym przypadku jedynego, a więc w pełni kontrolującego Spółkę). Gmina Miasta Gostynina podkreśla, iż nie zawarła i nie zamierza zawrzeć z MPK, ani z żadnym innym podmiotem jakiejkolwiek umowy zobowiązującej Miasto do dokapitalizowania Spółki, a podwyższenia kapitału zakładowego dokona w miarę możliwości budżetowych i na podstawie swoich suwerennych decyzji. Miasto nie zawarło i nie zamierza zawrzeć jakichkolwiek umów zabezpieczających zobowiązania Spółki. Nie powstały więc i nie powstaną jakiekolwiek tytuły dłużne obciążające Gminę Miasta Gostynina;

 • 1.224.822,00 zł – realizacja „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie”;

 • 1.784.595,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”. Zadanie obejmuje: budowę drogi gminnej ul. Mikulskiego, modernizację nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w czterech odcinkach drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ul. Marcinkowskiego. Wydatki dofinansowane zostaną z Rządowego Funduszu „Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych” w kwocie 1.352.892,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do 31 maja 2023 roku.
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt