Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LVI sesja Rady Miejskiej - porządek obrad

W dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędzie się LVI sesję Rady Miejskiej VIII Kadencji.

Porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3.     Wręczenie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2021 roku.

4.     Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

5.     Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 z uwzględnieniem:

1)     odczytania projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

2)     odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)     odczytania wniosków komisji stałych,

4)     odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

5)     dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,

6)     głosowania na przyjęciem projektu uchwały.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034 z uwzględ­nieniem:

1)     odczytania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

2)     odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)     odczytania wniosków komisji stałych,

4)     odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

5)     dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,

6)     głosowania na przyjęciem projektu uchwały.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

9.     Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku”.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30  grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy  Miasta Gostynina.

13.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

14.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

15.  Przyjęcie rocznych sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.

16.  Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Miejskiej.

17.  Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

18.  Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad.

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt