Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2023

1. Cel i zasięg terytorialny konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Gostynina. 

2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest „Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

3. Termin przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje trwają od 23 do 25 listopada 2022 r.

4. Forma konsultacji

Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu. Do wyżej wymienionej informacji załączony jest projekt Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 wraz z formularzem konsultacji.

Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w następujący sposób:

  • Przesłać drogą elektroniczną na adres: paulina.toruniewska@gostynin.pl;
  • Przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do Urzędu;
  • Dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
    Uwagi i opinie, które wpłyną po 25 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Gostynina w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas  konsultacji nie są wiążące. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt