Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. Kowalskiej, objętej granicami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK  WISŁOSAN, a przypisanej do obszaru działania Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działka: 435/3, o powierzchni: 2,3676 ha, przy ul. Kowalskiej, KW PL1G/00006604/2.

Przeznaczenie w mpzp - Dla działki została wydana - decyzja Nr 2/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji związanej z budową budynku przemysłowo-magazynowego oraz budynku biurowosocjalnego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w północno-zachodniej peryferyjnej części Gostynina, bezpośrednio przy drodze wyjazdowej z miasta.
Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu tej działki. Realizacja prawa pierwokupu możliwa jest przez Zarządzającego, po zawarciu z potencjalnym nabywcą warunkowej umowy sprzedaży, która z kolei dojdzie do skutku w razie nieskorzystania przez Zarządzającego SSE z przysługującego mu ustawowego prawa pierwokupu.

Cena wywoławcza - 1.150.000,00 zł + obowiązujący podatek VAT.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2022 roku (czwartek), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
2. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 09.12.2022 r. (włącznie) do godziny 14
– tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
4. Opis nieruchomości
• Nieruchomość zlokalizowana jest w północno-zachodniej peryferyjnej części Gostynina, bezpośrednio przy drodze wyjazdowej z miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są nieruchomości o zróżnicowanym typie zagospodarowania: zakład przemysłowy, zabudowa mieszkalno-gospodarcza, mieszkalna jednorodzinna, rolnicza. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągu miejskiego, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wspartej słupami, sieci telekomunikacyjnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Kowalskiej. Działka niezabudowana, płaska, w przeważającej części porośnięta dziką roślinnością trawiastą, miejscowo zakrzewiona i incydentalnie zadrzewiona. Nieruchomość nieogrodzona, w części przylega do ogrodzenia terenu zakładu produkcyjnego. Działka posiada niewielkie ograniczenia w użytkowaniu wynikające z linii średniego napięcia zlokalizowanego na jej terenie.

• Przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy uzyskać uzgodnienie zarządcy drogi wojewódzkiej w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji tj. uzgodnienia w trybie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych – warunek wynikający z postanowienia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (znak U-2.467.959.2021.1.EP z dnia 21 grudnia 2021 roku)
• Przedmiotowy teren objęty jest granicami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN a przypisany do obszaru działania Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która swoim działaniem umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie ze zwolnienia podatkowego CIT. Pomoc przyznawana jest z tytułu nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Na mocy obowiązujących obecnie przepisów Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku.
5. Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina teren na którym znajduje się przedmiotowa działka posiada następujące przeznaczenie: w przeważającej części obszary o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem – MN, w pozostałej części tereny o funkcji produkcyjno -magazynowej oznaczonej symbolem – P.
Dla działki została wydana decyzja Nr 2/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji związanej z budową budynku przemysłowo-magazynowego oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną.
6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Z uczestnikiem, który przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, Decyzją o warunkach zabudowy.
8. Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
9. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronach internetowych: www.gostynin.pl i www.umgostynin.bip.org.pl.
10. Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Gostynin, dnia 10.11.2022 r.

Burmistrz Miasta Gostynina
 Paweł Witold Kalinowski
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od 10.11.2022 r. do 15.12.2022 r.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt