Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina

Gostynin, 2022.09.22.

IGP. 6730.42.2022O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Bartosza Kryski dotyczący zmiany sposobu użytkowania części usługowej na pomieszczenia mieszkalne na działce nr ew. 3110/5 przy ul. Parkowej w Gostyninie na podstawie art. 10 kpa zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia..

Jednocześnie zawiadamia się o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 26 października 2022 r.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 22.09.2022 r.

Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.Oryginał podpisał:

Burmistrz Miasta Gostynina

 Paweł Kalinowski

  • Herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt