Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina

Gostynin, 2022.09.21.

IGP. 6730.35.2022O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji o warukach zabudowy dotyczący sprawy z wniosku Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w imieniu której działa pełnomocnik Pani Julita Kopeć z dnia 06.07.2022 r. (skorygowany dnia 15.07.2022 i 12.09.2022 r.) w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 2569/3 oraz na części działki nr ew. 2676/15 przy ul. Jana Pawła II w Gostyninie został przesłany, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022, poz.503), celem uzyskania wymaganego uzgodnienia od zarządców dróg tj.: Zarządu Dróg Powiatowych i Burmistrza Miasta Gostynina.

Jednocześnie zawiadamia się o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 17 października 2022 r.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 21.09.2022 r.

Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.Oryginał podpisał:

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Kalinowski

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt