Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

UWAGA! Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od 1 października 2022 roku w związku art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.) upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta będą przeprowadzali kontrole w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Na podstawie z art. 3 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą  zobowiązany jest do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z uprawnionym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej https://umgostynin.bip.org.pl/id/2048) oraz do ich udokumentowania poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m. in.: szkoły, domy kultury, biblioteki, zakłady usługowe i rzemieślnicze, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, itp. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przypominamy, że brak aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą będzie skutkować dla przedsiębiorcy:                                               
− nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy);                       
− wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną  (art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

  • Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt