Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”
RUNDA NR 1

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” RUNDA NR 1.

1. TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 14.07.2022 r. godzina 8:00.

2. TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 04.08.2022 r. godzina 15:00.

Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.

3. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatora:
https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ .
4. FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:

a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.

b) podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.

5. DOSTĘPNA ALOKACJA: 204.562,80 PLN.

6. Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych Przedsiębiorców i tworzona
będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi preferencjami:

1) posiadanie wiodącego PKD w sekcji: E36, E37, E39 - premia na etapie rekrutacji 5 pkt;

2) brak skorzystania ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 - premia na etapie rekrutacji 4 pkt;

3) dokonanie wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych - premia na etapie rekrutacji 3 pkt;

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
4) wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej kobiety/osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - premia na etapie rekrutacji 2 pkt.

7. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ
DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU:
www.arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/.
WAŻNE INFORMACJE!

1. Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji):

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

2. Dokumenty lub oświadczenia składane przez Przedsiębiorstwo w procesie rekrutacji powinny być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych przez osobę/y upoważnioną/e doreprezentacji danego Przedsiębiorcy (zgodnie z CEiDG lub KRS). Jeżeli upoważnienie do podpisania dokumentów lub oświadczeń w imieniu danego Przedsiębiorstw wynika z udzielonego określonej
osobie pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwo to musi być załączone do przekazywanych dokumentów. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu.

3. Biuro projektu mieści się pod adresem:

a. ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica, tel. 76 862 27 77, adres email: gwsir@arleg.eu,

b. ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów, tel. 76 862 27 77, adres email: gwsir@arleg.eu,

działa przez cały okres realizacji projektu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00.

4. Uprzejmie prosimy o podanie w Formularzu zgłoszeniowym prawidłowo funkcjonującej i na bieżąco monitorowanej skrzynki e-mail oraz osoby do kontaktów roboczych.

5. Maksymalna kwotę wsparcia to iloczyn liczby osób przewidzianych do wsparcia oraz limitu wsparcia na osobę wskazanego w §4 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu tj. 7 867,80 zł;
np. delegując na szkolenia 2 osoby, maksymalna kwotę wsparcia wynosi: 2x7867,80 = 15.735,60 zł.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymać deklaracje dot. ilość osób delegowanych do udziału w Projekcie pracowników należących do jednej/kilku z ww. preferencji we Wniosku o umowę i umowie. Utrata preferencji może skutkować odrzuceniem formularza zgłoszeniowego w sytuacji utraty miejsca na Liście rankingowej Przedsiębiorców z powodu przyznania nienależytego pierwszeństwa.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
7. Przy uzupełnianiu informacji dot. otrzymanej pomocy de minimis można skorzystać z wyszukiwarki SUDOP:
https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
8. Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail (w przypadku braku stwierdzonej awarii systemu)- nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

9. Braki w zakresie PODPISÓW OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA na Formularzu zgłoszeniowego skutkuje jego odrzuceniem.

10. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.

11. W przypadku awarii systemu Operatora, przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych (skanów bądź elektronicznych dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym) będzie możliwe drogą mailową na adres mailowy gwsir@arleg.eu. Wówczas za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów w formie elektronicznej. Pozostałe zasady pozostają bez zmian. Informacja o awarii zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Operatora.

12. Operator zastrzega możliwość anulowania rundy naboru w przypadku zaistnienia problemów technicznych mogących mieć wpływ na proces składania Formularzy zgłoszeniowych, w szczególności w przypadku zewnętrznej nieautoryzowanej ingerencji w działanie systemu Operatora lub w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą skutkować nieprawidłowościami
w procesie naboru Formularzy zgłoszeniowych.

  • Nabór 1
  • Rozwijanie kompetencji pracowników

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt

baner toplayer
Teatr Kijowski 20.08.2022 g.21.00