Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XLVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

28 czerwca  2022  roku o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego  odbędą się obrady XLVIII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie - VIII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

    1. Otwarcie obrad.
    2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
    3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina:
       1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2021 przez Burmistrza Miasta;
       2) debata nad raportem z uwzględnieniem wystąpień przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej, radnych oraz mieszkańców;
       3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok budżetowy 2021 z uwzględnieniem:
       1) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego;
       2) przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego;
       3) przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem;
       4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii dotyczącej  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
       5) przedstawienie opinii innych komisji Rady dotyczących wykonania budżetu;
       6) dyskusja o wykonaniu budżetu;
       7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok;
       8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie:  zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Sosnowej zlokalizowanej na działkach drogowych nr ewid. 3337/38, 3339/3, 3341/14, 3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 4203/6, 4205/3 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
    8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
    9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
    10. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
    11. Sprawy różne.
    12. Zamknięcie obrad.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt