Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia.

Działka nr 3320, o powierzchni 3623 m. kw. przy ul. 18 Stycznia. Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium gminnym teren działki jest oznaczony symbolem MN – obszar o funkcji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, około 1 km. od rynku, przy jednej z głównych ulic przelotowych (ul. 18 Stycznia), ma kształt dość regularny – zbliżony do trapezu, część jej terenu przylega do ul. 18 Stycznia, a od strony północnej posiada dostęp do ul. Iwaszkiewicza. Teren działki ma możliwość podłączenia do głównych mediów komunalnych w ulicy 18 Stycznia
(woda, prąd, gaz, kanalizacja). Cena wywoławcza wynosi 560.000,00 zł.
Pierwszy przetarg był przeprowadzony w dniu:17.03.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg był przeprowadzony w dniu:12.05.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 roku (środa), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 23.06.2022 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu
Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Gostynin, dnia 27.05.2022 r.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski
Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od 27.05.2022 r. do 28.06.2022 r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt