Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Postępowanie rekrutacyjne

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Dzieci przyjmowane są do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Dzieci w wieku 3 – 6 lat (a w uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku) zamieszkałe na terenie miasta Gostynina przyjmowane są do:

- Przedszkola nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie, ul Polna 36,

- Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 54,

- Przedszkola nr 4 w Gostyninie, ul. Armii Krajowej 7,

- Przedszkola nr 5 w Gostyninie, ul. J. Kochanowskiego 2 (w związku z rozbudową Przedszkola nr 4 planowane jest stopniowe wygaszanie działalności Przedszkola nr 5, dzieci z Przedszkola nr 5 będą miały zapewnione miejsca w rozbudowywanym przedszkolu)

oraz do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych tj. do:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. J. Ozdowskiego 2,

- Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. gen. J. Bema 23,

- Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie, ul. Polna 36.

a także na takich samych zasadach jak do ww. placówek oświatowych dzieci przyjmowane są do: - Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 22.

I. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego do dnia 28 stycznia 2022 roku składają na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci nie uczęszczających do ww. placówek oświatowych mogą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego od dnia 7 lutego 2022 roku do dnia 4 marca 2022 roku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w ww. placówkach oświatowych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami kandydaci przyjmowani są po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria naboru wraz z liczbą punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów określa Uchwała nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki od dnia 8 sierpnia 2022 roku przeprowadza postępowanie uzupełniające, w którym mogą być uwzględnieni kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Gostynina.

II. Kryteria brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2022/2023 do:

* przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba punktów

Dokument

potwierdzający spełnianie kryterium

 

1.

 

Pracujący zawodowo lub studiujący w systemie stacjonarnym oboje rodzice/ opiekunowie prawni

 

10

Oświadczenie
o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w trybie dziennym

2.

Pracujący zawodowo lub studiujący w systemie stacjonarnym rodzic/opiekun prawny

5

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w trybie dziennym

3.

Deklarowana ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu/

oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym

powyżej 5 godzin

 

 

 

Oświadczenie

do 6 godzin

1

ponad 6 godzin do 7 godzin

2

ponad 7 godzin do 8 godzin

3

ponad 8 godzin do 9 godzin

4

4.

Rodzeństwo dziecka korzystającego z wychowania przedszkolnego w danej placówce

5

Oświadczenie

5.

Dziecko uczęszczało do miejskiej placówki opieki nad dziećmi do lat 3

10

Oświadczenie

 

III. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do:

* przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 7 lutego 2022r.

do 4 marca 2022r.

od 8 sierpnia 2022r.

Do 18 sierpnia 2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 11 marca 2022r.

 

 

do 23 sierpnia 2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 marca 2022r.

24 sierpnia 2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 31 marca 2022r.

do 30 sierpnia 2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 kwietnia 2022r.

31 sierpnia 2022r.

 

IV. Procedura odwoławcza

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

3.

Wniesienie do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt