Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

ZARZĄDZENIE Nr 9/2022
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) i uchwały nr 135/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina.
2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt