Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), uchwałą Nr 199/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dokonano zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. i przedstawiają się następująco:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2.Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 52,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub kolejnej zmiany stawki.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto:
51 1020 1592 0000 2102 0306 8673

Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie tj. płatność do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Zmiana stawki wynika głównie ze wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Z uwagi na kończący się z dniem 31 grudnia 2020 r. termin umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów tut. Urząd przeprowadził procedurę przetargową celem wyłonienia nowego wykonawcy usług. W efekcie zaoferowana cena znacznie wzrosła w stosunku do aktualnie obowiązującej.

Ma to związek przede wszystkim ze zwiększeniem  stawki opłaty za korzystanie ze środowiska. Do końca 2017 r. stawka ta wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. wzrosła aż do 270,00 zł za tonę. Przekłada się to na koszty prowadzenia działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są zmuszone podnosić ceny. Należność z tytułu „opłaty środowiskowej” nie zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - jest przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego.

Wzrost cen warunkowany jest również zwiększeniem kosztów pracy, energii, paliwa, a także problemami ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów. Ceny za przekazanie odpadów do instalacji je przetwarzających znacznie wzrosły.

Po przeanalizowaniu kosztów i prognozowanych wpływów system gospodarki odpadami w naszym mieście nie bilansuje się. Mimo uchwalonych nowych stawek opłat miasto będzie dopłacało ok. 9% do wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt