Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XXII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W  dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXII Sesji Rady Miejskiej -  VIII kadencji w Gostyninie.
 
Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Bezpieczeństwo Publiczne w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2019.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.
7. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta, dotyczącej roku 2019, zawierającej:
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;
2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
12. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

 

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt