Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym (30 kwietnia 2020) o godz. 9.00 rozpoczęły się w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego obrady XXI Sesji Rady Miejskiej VIII kadencji.

Radni podczas obrad podjęli m.in. uchwałę określającą zasady udzielania podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych, które są gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi z terenu Gminy Miasta Gostynina) dotacji celowej ze środków budżetu Miasta, na zadania służące ochronie powietrza poprzez zmianę źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (podstawa - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust 2, 4, 5 i 6 ustawy z 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska).

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji określa Regulamin, z którego można się dowiedzieć m.in, że dotacja wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż:

- dla źródeł ogrzewania (ust. 1 pkt. 1-5) - 3.000,00 zł

- dla innych czynności (ust. 3 pkt 1-5) - 2.000,00 zł.

Udzielając dotacji na wymianę systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła Gmina Miasta Gostynina realizuje zadania, które wynikają z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, wspierając w ten sposób mieszkańców.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24-236-07-41 do 24-236-07-47.

 

Rada Miejska, 11 głosami za i 2 przeciw przegłosowała uchwałę dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19.

W myśl tej uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność uległa pogorszeniu w związku z pandemią.

Za pogorszenie płynności finansowej uważa się spadek przychodów o co najmniej 30%.

Przedsiębiorca przy ustalaniu płynności finansowej zobowiązany jest przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od 1 marca 2020r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia formularza i oświadczenia oraz porównać je ze styczniem 2020r.

Zwolnienie nie dotyczy powierzchni handlowej powyżej 2000 metrów kwadratowych i stosuje się je za kwiecień, maj i czerwiec 2020r.

Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2020r.

 

Kolejnym punktem na sesji było podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcie udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o. w Gostyninie.

Po wysłuchaniu Burmistrza Pawła Kalinowskiego i Prezesa Agencji Zamek - Pawła Gostyńskiego radni przegłosowali uchwałę (10 osób za, 2 radnych przeciw i 1 osoba się wstrzymała) z kwoty 497.000,00 zł do kwoty 697.000,00 zł tj. o kwotę 200.000,00 zł poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy.

Nowe udziały Gmina Miasta Gostynina obejmie w całości i pokryje wkładem pieniężnym w wartości 200.000,00 zł.

Płynność finansowa Spółki uległa znacznemu pogorszeniu w związku z pandemią oraz związanymi z tym ograniczeniami. Zwiększenie kapitału zakładowego ma być przeznaczone na spłatę zobowiązań i sfinansowanie działalności w czasie epidemii Covid-19.

 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej
 • sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt