Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gostynina

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2, Burmistrz Miasta Gostynina określa szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Miasta Gostynina.

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności Gminy Miasta Gostynina
na potrzeby zapewnienia jej ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Miasta Gostynina.

§ 2.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Miasta Gostynina obejmuje, w obszarze interwencyjnej pomocy opiekuńczej:
 1) dostarczanie wody, żywności, leków oraz niezbędnych materiałów higienicznych osobom pozostającym w trakcie kwarantanny domowej;
 2) udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej (ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów prawnych).

§ 3.

Uwzględnienie w wykazie, o którym mowa w  §2, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jego opiekuna prawnego.

§ 4.

1. Świadczenia, o których mowa w §2 będzie wykonywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.
 2. Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Miasta Gostynina właściwy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie (tel. 0-24  236 - 13 – 60).

§ 5.  

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2. Zobowiązuje się wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gostynina do bieżącej współpracy z Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w wykonaniu niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt