Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XVII sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji

W dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta XVII sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 z uwzględnieniem:

a. odczytania projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

b. odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c. odczytania wniosków komisji stałych,

d. odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

e. dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,

f. głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.

6, Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035 z uwzględnieniem:

a. odczytania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

b. odczytania wniosków komisji stałych,

c. odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

d. dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,

e. głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasta Gostynin w roku szkolnym 2019/2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gostynin.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.

13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 111/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

17. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.

18. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Gostynina.

20. Przyjęcie rocznego sprawozdania Rady Miejskiej ze swej działalności.

21. Przyjęcie rocznych sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej ze swej działalności.

22. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24. Sprawy różne.

25. Zamknięcie obrad.

 

  • sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt