Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

ASF!- Informacja dla rolników utrzymujący trzodę chlewną

 W związku ze stwierdzeniem w powiecie płockim pierwszego przypadku dzika zakażonego wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz wprowadzeniem do obszaru ochronnego gminy Sanniki i Pacyny położonych w powiecie gostynińskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina rolnikom utrzymujących trzodę chlewną o zasadach przeprowadzenia ubojów trzody chlewnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2010r. nr 207 poz. 1370 z późn. zm.) dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa świń utrzymywanych w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym (strefa żółta) pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie, co najmniej przez 30 dni przed ubojem i ponadto gdy:

1. Świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu tzn. przed planowanym ubojem urzędowy lekarz weterynarii musi dokonać badania klinicznego żywego zwierzęcia. Pozytywny wynik ww. badania pozwala na przeprowadzenie uboju celem pozyskania mięsa.

2. Mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez lekarza weterynarii, który dodatkowo podczas badania tuszy pobiera próbki mięsa do badania na obecność włośni.

3. Przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa tych świń zawsze, gdy istnieje podejrzenie wystąpienia ASF urzędowy lekarz weterynarii pobiera próbki badania laboratoryjnego w kierunku ASF. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku pragnie również przypomnieć, że przy uboju na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także przepisach o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju, co najmniej na 24 godz. przed jego dokonaniem.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, osoby dokonujące uboju gospodarczego muszą posiadać zaświadczenie wydane  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o ukończonym szkoleniu teoretycznym w zakresie warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt poza rzeźnią na potrzeby własne gospodarstwa. Szkolenia, o których mowa powyżej prowadzone są w cyklach comiesięcznych w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku. O terminach prowadzonych szkoleń można się dowiadywać pod numerem telefonu: 024 262-77-92 oraz na stronie internetowej www.piwplock.pl Szkolenie trwa około 1 godziny i jest bezplatne.

 

Zasady zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie - pozostających poza urzędowymi strefami zagrożenia i występowania ASF

1. Zakaz obsługi świń przez osoby, które przed upływem 72 godzin uczestniczyły w polowaniu lub odłowie zwierząt łownych.

2. W przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym, nakaz budowy podwójnego ogrodzenia - wys.min. 1,5m związanego na stałe z podłożem.

3. Nakaz zabezpieczenia budynków przed dostępem innych zwierząt.

4. Nakaz prowadzenia rejestru obecności wszystkich osób w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie.

5. Nakaz prowadzenia rejestru wszystkich środków transportu do przewozu świń, wjeżdżających każdorazowo na teren gospodarstw.

6. Zakaz obsługi świń przez osoby, które wykonują te same czynności w innych gospodarstwach.

7. Nakaz prowadzenia i aktualizowania spisu świń z podziałem na: prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.

8. Nakaz wyłożenia i stałego utrzymywania mat o długości min. 1m i szerokości całego wejścia, przed wejściami do pomieszczeń dla świń. 

9. Nakaz stosowania podstawowych środków higieny: mycia i odkażania rąk, czyszczenia i odkażania obuwia, narzędzi i sprzętu, stosowania oddzielnej odzieży i osobnego obuwia przy obsługiwaniu świń.

10. Nakaz zabezpieczenia pasz przed dostępem zwierząt.

   

  • ASF
    Zmiana regionalizacji
  • ASF
    Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku
  • ASF

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt