Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

URZĄD MIASTA GOSTYNINA INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019  ROKU.

 

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku dotyczącym dokonania przez Radę Miejską w Gostyninie wyboru ławników na kadencję 2020-2023:

  • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 7 osób,
  • w tej liczbie do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, Wydział Pracy – 1 osoba
  • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie – 2 osoby.

Informujemy, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławników .

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: 
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

1)   jest nieskazitelnego charakteru;

2)   ukończył 30 lat;

3)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

4)   nie przekroczył 70 lat;

5)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

6)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.


Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Szczegółowe informację znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, w zakładce RADA MIEJSKA à Wybór ławników na kadencję 2020-2023

lub bezpośrednio pod linkiem:

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=4190,Wyb%C3%B3r%20%C5%82awnik%C3%B3w%20na%20kadencj%C4%99%202020-2023

 

Wypełnione karty zgłoszeń kandydatów na ławników należy składać w:
Urzędzie Miasta Gostynina,
ul. Rynek 26,
pok. 212, 
w godzinach urzędowania, tj. 7 30 -15 30 ,
Tel. 24/ 236-07-16.


Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP oraz poniżej: 

 

 

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt