Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, zawiadamiam, że w związku z wpływem wniosku PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fragmentu linii napowietrznej SN (sieci), budowa fragmentu linii kablowej SN (sieci) w ramach projektu pn. „Modernizacja napowietrznej linii SN 15 kV LPN Gostynin – Płock (RC_E29 Gostynin) 29,3 km linii kolejowej nr 33 Kutno-Brodnica stacja Płock Radziwie” na działce nr ew. 361/7 z obrębu 0001 Gostynin, gmina Gostynin, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, informuję, że akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, gdzie strony postępowania mogą zgłaszać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

z up. Wojewody Mazowieckiego

Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

  • Wojewoda mazowiecki

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt