Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

X Sesja Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

W dniu 30 maja br. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady X sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Bezpieczeństwo Publiczne w Gminie Miasta Gostynina:

  • informacja Prokuratora Rejonowego o realizacji zadań w roku 2018,

  • informacja Komendanta Powiatowego Policji o realizacji zadań w roku 2018,

  • informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o realizacji zadań w roku 2018,

  • informacja Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie o realizacji zadań w roku 2018,

  • informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2018.

6. Przyjęciem sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.

7. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta dotyczącej roku 2018, zawierającej:

  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,

  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, który udzielono pomocy publicznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

12. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

  • sala konferencyjna

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt