Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wojska Obrony Terytorialnej

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

 

         Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

         Terytorialna Służba Wojskowa ma charakter dobrowolny. Powołanie kandydata do TSW następuje wyłącznie na jego wniosek, gdy spełnia on określone w aktach prawnych wymagania. Do TSW może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), orzeczoną zdolność do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej, brak przeciwwskazań Wojskowej Pracowni Psychologicznej do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat. Nabór ochotników do tej służby dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.

            Aby odbyć szkolenie wojskowe w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej wystarczy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień i złożyć stosowny wniosek. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

  •  odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie,
  • odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. 

             Wniosek o powołanie do TSW można również złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię wymaganych dokumentów. Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do TSW podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji ochotnikom, którzy posiadają orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), orzeczoną zdolność do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej, brak przeciwwskazań Wojskowej Pracowni Psychologicznej do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej, wydaje się karty powołania do TSW.

         Terytorialną Służbę Wojskową jako szkolenie podstawowe w wymiarze 16 dni pełnią ochotnicy nieposiadający przeszkolenia wojskowego, zaś żołnierze rezerwy odbywają szkolenie wyrównawcze w wymiarze 8 dni. Oba te szkolenia kończą się uroczystym złożeniem przysięgi wojskowej.

Jesteś zainteresowany, chcesz wiedzieć więcej:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/zostan-zolnierzem-rp

https://terytorialsi.wp.mil.pl/

https://wkuplock.wp.mil.pl/pl/pages/wojska-obrony-terytorialnej-2018-02-02-f/

https://wkuplock.wp.mil.pl/pl/pages/terytorialna-suzba-wojskowa-2018-10-15-z/

  • Wojska Obrony Terytorialnej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt