Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ogłoszenie - najem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 24

O G Ł O S Z E N I E

 

B u r m i s t r z  M i a s t a  G o s t y n i n a

o g ł a s z a

trzeci   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

 

na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek nr 24 w Gostyninie

 

 1. Przetarg ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy podmiot spełniający wymogi formalno-prawne określone w Regulaminie Przetargu.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 3.
 3. Przetarg obejmuje lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Rynek 24 w Gostyninie, składający się z czterech izb o powierzchni użytkowej 53,77 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie.

W lokalu może być prowadzona działalność gospodarcza nieuciążliwa dla użytkowników budynków.

 1. Przedmiotem przetargu jest czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 2. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 lokalu wynosi 12,00 zł + podatek VAT.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 130,00 zł, które upoważnia do brania udziału w przetargu.
 4. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 10 maja 2019 r. na konto 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godz. 1300. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

     W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wadium nie podlega zwrotowi.

8.  Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina i podany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

9.   Bliższe dane dotyczące przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Miasta Gostynina, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa nr 22 pokój nr 5, tel. 236-07-43, gdzie można również zapoznać się z treścią umowy najmu lokalu użytkowego i pobrać wymagane wzory oświadczeń. Oględziny lokalu przeznaczonego do wynajęcia nastąpią po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , ul. Parkowa 22, pokój nr 5, tel. 24 236 07 43.

 

                                                           

Gostynin, 2019-04-12

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina

 

mgr Paweł Witold Kalinowski

 

R E G U L A M I N

trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 24 w Gostyninie

 

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Do przeprowadzenia przetargu Komisję przetargową powołuje Burmistrz Miasta Gostynina.
 2. Przetarg jest przetargiem nieograniczonym i jawnym. W przetargu może wziąć udział nieograniczona liczba podmiotów: osób prawnych, ułomnych osób prawnych i osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających podjąć prowadzenie działalności gospodarczej oraz spełniających warunki niniejszego Regulaminu przetargu.
 3. Osoby biorące udział w przetargu mogą w nim uczestniczyć osobiście bądź przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej powinno być sporządzone na piśmie i złożone w oryginale z podaniem imienia i nazwiska mocodawcy, numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania oraz oznaczenie przedmiotu umocowania (oznaczenie sprawy lub czynności, w których ma reprezentować mocodawcę). Podpis mocodawcy winien być uwierzytelniony przez notariusza za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi i radcy prawnemu.

 1. Osoby prawne biorące udział w przetargu winny legitymować się dokumentami uprawniającymi do reprezentowania firmy.
 2. Osoby biorące udział w przetargu, jak też ich pełnomocnicy winny najpóźniej w dniu przetargu, a przed rozpoczęciem licytacji przedłożyć w siedzibie organizatora przetargu następujące dokumenty:

- aktualny odpis właściwego rejestru, koncesji lub zezwolenia,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, dokument o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),   zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub oświadczenie o zobowiązaniu się, w przypadku wygrania przetargu i przedstawieniu przez wynajmującego lokalu, do podjęcia działalności gospodarczej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwarcia umowy najmu,

- oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w innym lokalu na terenie kraju wraz z potwierdzoną przez wynajmującego informacją o regularnym dokonywaniu opłat związanych z najmem,

- oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu na najem lokalu użytkowego i oświadczenia, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z treścią umowy najmu,

- dowód wpłaty wadium.

 1. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg podlega zaliczeniu na czynsz najmu za ten lokal. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostaje zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Osoby, które nie stawią się o czasie, nie zostaną dopuszczone do przetargu.
 3. Nie jest możliwym odwołanie przetargu w przypadku rozpoczęcia licytacji.

Przerwanie licytacji może nastąpić w przypadku zakłócenia jej przebiegu uniemożliwiającego dalsze prowadzenie licytacji.

 1. Przedłożony przed rozpoczęciem licytacji wzór umowy najmu na dany lokal użytkowy i określone w niej warunki nie mogą być zmienione, ani też stać się przedmiotem negocjacji z osobą wygrywającą przetarg.
 2. Minimalna wysokość postąpienia w trakcie licytacji wynosi 0,12 zł  za 1 m2 ogólnej powierzchni lokalu + podatek VAT.
 3. Organizator przetargu może odwołać lub unieważnić przetarg podając do wiadomości zainteresowanym przyczynę odwołania.
 1. TRYB PROWADZENIA LICYTACJI
 1. Licytację przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina.
 2. Przed otwarciem licytacji przewodniczący komisji przetargowej dokonuje oceny zgodności z wymogami regulaminu złożonych dokumentów oraz sprawdza tożsamość osób stawających do licytacji (dokument tożsamości, pełnomocnictwo) i na tej podstawie dopuszcza bądź odmawia udziału w licytacji. Decyzja przewodniczącego w tym przedmiocie jest ostateczna.
 3. Przed przystąpieniem do licytacji przewodniczący komisji przedstawia warunki umowy najmu na dany lokal oraz dokonuje jego prezentacji.
 4. Rozpoczęcie licytacji nastąpi przez wywołanie licytacji.
 5. Stawką wyjściową jest stawka ustalona przez Burmistrza Miasta Gostynina podana w ogłoszeniu o przetargu.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Osoby biorące udział w licytacji udzielają postąpień poprzez podniesienie ręki do góry, w sposób widoczny dla prowadzącego licytację.
 8. Podniesienie ręki bez określenia wysokości postąpienia równoznaczne jest z udzieleniem postąpienia w minimalnej wysokości, określonej w pkt I ppkt 10 Regulaminu.
 9. Cena zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
 10. Dokonanie kolejnych postąpień przez osoby biorące udział w licytacji podawane jest głośno przez osobę prowadzącą licytację.
 11. Po ustaniu postąpień osoba upoważniona do przeprowadzenia przetargu uprzedza obecnych, że po trzecim obwieszczeniu zaoferowanej najwyższej ceny dalsze postąpienia nie będą przyjęte, ogłasza trzykrotnie zaoferowaną cenę, dokonuje jej przybicia poprzez oznajmienie „zamykam licytację” i wymienia jako nabywcę osobę, która zaoferowała najwyższą cenę.
 12. Z przebiegu licytacji sporządzany jest przez prowadzącego licytację protokół.
 13. Poczynając od dnia 1 stycznia 2020 r. każdego roku czynsz podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ogłoszony w komunikacie Prezesa GUS, o czym najemca zostanie powiadomiony w terminie do 31 grudnia danego roku.
 14. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych najemcy lokali użytkowych płacą podatek od nieruchomości.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU
 1. Umowa najmu z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 2. W przypadkach szczególnych Gmina Miasta Gostynina zastrzega sobie prawo późniejszego zawarcia umowy najmu.
 3. W przypadku gdy osoba, która wygrała licytację uchyli się od zawarcia umowy najmu, wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Uczestnik przetargu może odwołać się od czynności związanych z przeprowadzonym przetargiem do Burmistrza Miasta Gostynina w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

 

Gostynin, 2019-04-12

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina

 

mgr Paweł Witold Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt