Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 marca 2019 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VIII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Infrastruktura techniczna oraz transportowa w Gminie Miasta Gostynina:

 • informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2018,

 • informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2018,

 • informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2018,

 • informacja Prezesa PKS Gostynin Sp. z o.o. Grupa PKS Grodzisk Mazowiecki o realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego świadczonych dla Gminy Miasta Gostynina w roku 2018,

 • informacja Burmistrza miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2018.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018”.

 2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gostynin.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2019.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXVI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gostyninie, zmienionej Uchwałą Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXVI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gostyninie.

 8. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.

 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

 11. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 13. Sprawy różne.

 14. Zamknięcie obrad.

 • sesja RM

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt