Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych

 przy ul. Iwaszkiewicza i ul. Kopernika, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina 

 

 

Lp.

Działka nr,

lokalizacja

Pow.

m.kw.

 

Księga wieczysta

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie

Cena sprzedaży

(wywoławcza)

 

 

 

1.

 

 

 

dz. 3317/1 położona przy

 ul. Iwaszkiewicza

 

 

 

 

pow.

971

m. kw.

 

 

 

PL1G/00016225/4

Sąd Rejonowy w Gostyninie

  Działka zlokalizowana jest w odległości około 1 km od ścisłego centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie działki dominują nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz tereny kolejowe. Ponadto w sąsiedztwie znajduje się nieruchomość o funkcji rekreacyjnej oraz nieruchomość z zabudową do celów działalności gospodarczej.

 Posiada dostęp do drogi miejskiej o niewielkim natężeniu ruchu kołowego i pieszego. Posiada dostęp do wodociągu miejskiego, gazociągu, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

Na terenie działki znajduje się podziemna infrastruktura: wodociąg oraz gazociąg.

Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego  planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań

 i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN.  

Dla nieruchomości została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

 

 

47.200,00 zł.*

 

 

 

 

2.

 

 

 

dz. 4235/3 położona przy

 ul. Kopernika

 

 

 

546

m. kw.

 

 

 

PL1G/00043751/8

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Działka zlokalizowana około 1,4 km od centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie są nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz niezabudowane działki, ponadto w sąsiedztwie znajdują się tory kolejowe. Działka o regularnym kształcie zbliżona do prostokąta ze ściętym narożnikiem o zmiennej szerokości 9 – 15 m. i długości około 36 m. Działka z dwóch stron posiada dostęp do dróg: do ul. Kopernika utwardzonej nawierzchnią betonową i drogi obecnie nieurządzonej stanowiącej poszerzenie ulicy Sienkiewicza. Nieruchomość posiada  dostęp do wodociągu, energii elektrycznej, gazociągu i kanalizacji sanitarnej.

 

 

Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczony symbolem MN tj. obszarze o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

 

 

 

 

 

25.700,00 zł.

 

 

3.

 

 

dz. 4235/5 położona przy

 ul. Kopernika

 

 

511

m. kw.

 

 

PL1G/00043751/8

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Działka zlokalizowana około 1,4 km od centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie są nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz tory kolejowe. Działka o regularnym kształcie zbliżona do trapezu  o zmiennej szerokości w przedziale  16 – 17 m. i długości około 30 – 32 m. Posiada dostęp do drogi publicznej, wodociągu, energii elektrycznej, gazociągu i kanalizacji sanitarnej.

Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczony symbolem MN tj. obszarze o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

 

 

 

25.800,00 zł.

 

* Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2019 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej w  siedzibie  Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pokój nr 3.

Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanych nieruchomości (odrębnie dla każdej z nich) należy wpłacać w terminie do dnia 10.04.2019 r.(włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22,  pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

 

 

                                                                                                                                                                    

    Burmistrz Miasta Gostynina 

 

  mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

Gostynin, dnia 12.03.2019 r.                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

                                                     od 12.03.2019 r. do 12.04.2019 r.

 

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt