Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Przypominamy! Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31 stycznia

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Gostynina, że do dnia 31 stycznia 2019 r.:

Należność (po wcześniejszej konsultacji co do jej wysokości z Wydziałem Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia) można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub na konto Urzędu – PKO BP: 89102039740000530200066258 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju.

Na podstawie art.18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.), w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2019 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonej w art.11 ¹ ust.2.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 31 stycznia 2019 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w Wydziale Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, pok. nr 305 lub do pobrania na stronie BIP.

 

Foto: gminalimanowa.pl

  • Opłaty za alkohol

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt