Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie - VIII kadencji

W  dniu 12  grudnia  2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady IV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 409/LXXIX/2018 Rady Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.
15. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
17. Przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji Rady Miejskiej.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

  • sesja RM

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt