Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LIV sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

W dniu 15 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędą się obrady LIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2016 rok

6. Informacja z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016 rok

7. Informacja na temat stanu zaległości:

- ilości dłużników

- kwoty zadłużenia

- podejmowanych czynności egzekucyjnych i uzyskanych efektach na lata 2014-2016 oraz informacja o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminów płatności należnych podatków

8. Informacja na temat aktualnej sytuacji realizacji inwestycji Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”

9. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin

14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji obowiązku szkolnego

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2017.

16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032

18. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

19. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

20. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 261/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina

21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996 – 2016 w Gminie Miasta Gostynina

22. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII sesji Rady Miejskiej

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

24. Sprawy różne

25. Zamknięcie obrad

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt