Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

Działka nr 772, 773, 774/3. Nieruchomość w kształcie wielokąta. W ewidencji gruntów oznaczona R-RIV a i b grunty rolne ul. Krośniewicka o powierzchni 10.2739 ha. Księga wieczysta PL1G/00011746/7, Sąd Rejonowy w Gostyninie.

Przeznaczenie w p.z.p. Działki znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krośniewickiej.
Przeznaczenie w planie – MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług z zakresu hotelarstwa i tereny dróg publicznych klasy dojazdowej – KDD. Obecnie wykorzystywana rolniczo – uprawy rolne.

Miesięczny czynsz za dzierżawę stanowiący cenę wywoławczą 600,00 zł.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat, z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz dzierżawny należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. Czynsz dzierżawny będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedniego, podawany przez prezesa GUS.
Pierwsza waloryzacja zostanie dokonana na dzień 1 stycznia 2024 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 11- tej w pokoju nr 213 w Urzędzie Miasta Gostynina ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 15 grudnia 2022 roku (czwartek) do godziny 13 – tej w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO SA w Warszawie.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin Przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Gostyninie, ul. Parkowa 22, pokój nr 2, tel. 24 – 236 – 07 – 47.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski
Gostynin, dnia 14 listopada 2022

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt