Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Program "Rodzinny kapitał opiekuńczy"

Od 1 stycznia 2022 roku działa rządowy program „Rodzinny kapitał opiekuńczy”. To świadczenie w wysokości 12 000 zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia oraz wsparcie finansowe w opiece żłobkowej dla rodziców dzieci nie otrzymujących świadczenia. Komu przysługuje świadczenie, a komu nie? Kiedy, gdzie i jak złożyć wniosek? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Jak szybko rodzic otrzyma pieniądze? O tym poniżej.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje każdemu, kto jest rodzicem drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, które z nim mieszka i je utrzymuje. Przysługuje również wtedy, gdy rodzic przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Jeśli nad dzieckiem sprawują opiekę oboje rodzice, świadczenie może otrzymać każdy w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Świadczenie nie przysługuje osobie, której dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej bądź tej osobie lub członkowi jej rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

 

Jak długo przysługuje świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic może otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jeśli rodzic przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpił on do sądu z wnioskiem, do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat, albo do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jako rodzic dziecka można zdecydować, czy świadczenie będzie otrzymywane w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia rodzic może raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu jeden rodzic sprawuje opiekę naprzemienną z drugim (w przypadku par rozwiedzionych lub żyjących w separacji) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

 

Kiedy złożyć wniosek?

Jako matka albo ojciec dziecka możesz złożyć wniosek:
- od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,
- do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:
- ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
- ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc – jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

Jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie możesz złożyć wniosek:
- od pierwszego dnia 9. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
- do ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, otrzymasz kapitał:
- od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
- do ostatniego dnia 23. miesiąca (przy miesięcznej kwocie 1 000 zł) albo 35. miesiąca (przy miesięcznej kwocie 500 zł) liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu, nie dłużej jednak niż do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7. rok, bądź też do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10. rok – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego należy złożyć do ZUS elektroniczny wniosek RKO-R (jeśli jesteś rodzicem dziecka) albo RKO-O (jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Wniosek RKO-R i RKO-O możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz także złożyć wiosek RKO-R przez:
- portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Poliyki Społecznej,
- swój bank:
   a) od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.,
   b) od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.
   c) od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
   d) od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu – jeśli rodzic przyjął dziecko na wychowanie,
- oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego rodzic wystąpił do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
- decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,
- orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiódł się, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
- dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, karta stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

 

Jak szybko rodzic otrzyma pieniądze?

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli ZUS przyzna rodzicowi rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzyma on na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który został podany we wniosku. Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego

 

-------------------------

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
- https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzicu-wniosek-o-rodzinny-kapital-opiekunczy-zlozysz-od-1-stycznia-2022-r
- https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy-krok-po-kroku
- https://www.gov.pl/web/rodzina/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-rodzinny-kapital-opiekunczy

  • Rodzinny kapitał opiekuńczy

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt